Une sacrée mamie T.11 - Yoshichi Shimada, Saburo Ishikawa